این نسخه از سری نرم افزار های باشگاهی آنتوس در حال حاضر ، هنوز در حال توسعه است.
در فاز های بعدی آنتوس این نرم افزار بر روی سایت قرار خواهد گرفت.