بدنسازی
باشگاه مالک اشتر
بدنسازی
باشگاه ایران
بدنسازی زنان
باشگاه کلبه سبز
بدنسازی
باشگاه مالک اشتر
بدنسازی مردان
باشگاه ذوالفقار
بدنسازی زنان
باشگاه نشاط
بدنسازی زنان
باشگاه مالک اشتر
باشگاه بدنسازی راش
باشگاه راش
بدنسازی زنان
باشگاه ایثار
بدنسازی زنان
باشگاه پرنیان

باشگاه بدنسازی مالک اشتر
باشگاه بدنسازی مالک اشتر
باشگاه بدنسازی ذوالفقار
باشگاه بدنسازی نشاط
باشگاه بدنسازی ایرانیان
باشگاه بدنسازی کلبه سبز

مدیریت اعضا
مدیریت فروشگاه
مدیریت دوره ها
مدیریت مربیان
مدیریت کاربران
گزارشگیری مالی
گزارشگیری دوره ها
گزارشگیری ورودی ها
گزارشگیری فروشگاه
ارائه برنامه تمرینی و تغذیه
جلسه آزاد
انتشار اطلاعیه برای اعضا
دریافت notification
نسخه اندرویدی برای اعضا
مدیریت پرسنل باشگاه
بروز رسانی نرم افزار
ارتقای نرم افزار
مشاهده آخرین اخبار
نصب نامحدود
مشاهده دیگر مشتریان آنتوس

نسخه نقره ای

یک سیستم

نسخه طلایی

پنج سیستم

نسخه حرفه ای

نسخه ها و امکانات نرم افزار آنتوس

نسخه نقره ای

مدیریت اعضا
مدیریت فروشگاه
مدیریت دوره ها
مدیریت مربیان
مدیریت کاربران
گزارشگیری مالی
گزارشگیری دوره ها
گزارشگیری ورودی ها
گزارشگیری فروشگاه
ارائه برنامه تمرینی و تغذیه ای
جلسه آزاد
انتشار اطلاعیه برای اعضا
دریافت notification
نسخه اندرویدی برای اعضا
مدیریت پرسنل باشگاه
بروز رسانی نرم افزار
ارتقای نرم افزار
مشاهده آخرین اخبار
نصب روی یک سیستم
مشاهده دیگر مشتریان آنتوس

نسخه طلایی

مدیریت اعضا
مدیریت فروشگاه
مدیریت دوره ها
مدیریت مربیان
مدیریت کاربران
گزارشگیری مالی
گزارشگیری دوره ها
گزارشگیری ورودی ها
گزارشگیری فروشگاه
ارائه برنامه تمرینی و تغذیه ای
جلسه آزاد
انتشار اطلاعیه برای اعضا
دریافت notification
نسخه اندرویدی برای اعضا
مدیریت پرسنل باشگاه
بروز رسانی نرم افزار
ارتقای نرم افزار
مشاهده آخرین اخبار
نصب بر روی پنج سیستم
مشاهده دیگر مشتریان آنتوس

نسخه حرفه ای

مدیریت اعضا
مدیریت فروشگاه
مدیریت دوره ها
مدیریت مربیان
مدیریت کاربران
گزارشگیری مالی
گزارشگیری دوره ها
گزارشگیری ورودی ها
گزارشگیری فروشگاه
ارائه برنامه تمرینی و تغذیه ای
جلسه آزاد
انتشار اطلاعیه برای اعضا
دریافت notification
نسخه اندرویدی برای اعضا
مدیریت پرسنل باشگاه
بروز رسانی نرم افزار
ارتقای نرم افزار
مشاهده آخرین اخبار
نصب نامحدود
مشاهده دیگر مشتریان آنتوس